Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

EURO*P.A. | ZWANENWEG 4 | 5865 AT | TIENRAY | KVK:

ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, van huur en verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden door EURO*P.A. Zwanenweg 4 Tienray, hierna aangeduid als “EURO*P.A.”.

1.2.      De opdrachtgever c.q. koper c.q. huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.  De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2.      Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden gelden pas na schriftelijke bevestiging door de directie van EURO*P.A..

1.4.     Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking  gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen, waarbij het doel en de strekking van het buiten werking gestelde beding zo veel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

1.5.      EURO*P.A. is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door EURO*P.A. aangekondigde tijdstip. EURO*P.A. zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen door of namens EURO*P.A. gedaan, zijn vrijblijvend. EURO*P.A. kan haar aanbiedingen steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.

2.2. De beschrijvingen en specificaties die onderdeel uitmaken van de aanbieding zijn alle gebaseerd op bij EURO*P.A. bekende informatie. Kleine afwijkingen hiervan zijn mogelijk en dienen door de wederpartij te worden geaccepteerd.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door EURO*P.A. van de verstrekte opdracht. Overeenkomsten aangegaan door medewerkers van EURO*P.A. zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door de directie van EURO*P.A..

ARTIKEL 4: LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

4.1. De levertijd wordt door EURO*P.A. zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Zij gelden slechts als  indicatie. EURO*P.A. spant zich in om binnen de aangegeven tijd te leveren, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. De wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook,  bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en  onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van EURO*P.A..

4.3. Levering geschiedt af bedrijf, tenzij anders overeengekomen.

4.4. Het risico van de geleverde zaken komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de zaken het pand en/of magazijn van EURO*P.A. hebben verlaten.

4.5. Transport van bestelde zaken geschiedt voor rekening en voor risico van de
wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient er
voor zorg te dragen dat de zaken tijdens het transport zijn verzekerd. Indien de
wederpartij niet voor een deugdelijke verzekering zorg draagt, zullen de zaken
onverzekerd vervoerd worden.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

5.1. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien de
prijzen in de periode gelegen tussen de totstandkoming van de opdracht en de dag
van uitvoering van de opdracht stijgen, door oorzaken buiten de invloedsfeer van
EURO*P.A., behoudt EURO*P.A. zich het recht voor deze prijsstijgingen door te
berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 6: INSCHAKELINGEN VAN DERDEN

6.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft
EURO*P.A. het recht derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 EURO*P.A. behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken
voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens betalingsverplichtingen
jegens EURO*P.A. heeft voldaan. De betalingsverplichtingen bestaan uit het
betalen van de koopprijs, vermeerderd met de vorderingen ter zake van verrichte
werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter
zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van
verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

7.2 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst jegens EURO*P.A., is EURO*P.A. gerechtigd de aan haar
toebehorende zaken, voor rekening van de wederpartij, terug te (laten) halen van
de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij is verplicht hieraan zijn
medewerking te verlenen. De wederpartij machtigt EURO*P.A. onherroepelijk
daartoe de bij of voor hem in gebruik zijnde ruimten te (laten) betreden.

7.3 Het is de wederpartij niet toegestaan om de geleverde zaken te verpanden dan wel
aan een derde enig zekerheids- of gebruiksrecht daarop te verlenen, zolang de
eigendom van die zaken niet van EURO*P.A. op de wederpartij is overgegaan.

7.4 De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud voortduurt.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1 Indien EURO*P.A. door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk na te komen dan wel tijdig na te komen, is EURO*P.A. gerechtigd
de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, respectievelijk
tijdelijk op te schorten, zonder jegens de wederpartij tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.

8.2 Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: alle onvrijwillige storingen of
belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk wordt,
zoals storm, overstromingen en andere natuurrampen, belemmeringen door
derden, stakingen en onlusten, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, verlies of
beschadiging van materiaal, ziekte van medewerkers, vertraagde levering van door
EURO*P.A. bestelde goederen en materialen, transportmoeilijkheden,
machinale en andere buiten de schuld van EURO*P.A. in haar producten
optredende storingen en andere soortgelijke voorvallen.

ARTIKEL 9: BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient zonder verrekening, korting
en/of opschorting plaats te vinden.

9.2 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn niet volledig
is betaald, zal de wederpartij aan EURO*P.A., zonder dat daartoe enige
ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5% van
het verschuldigde bedrag voor iedere maand dat volledige betaling uitblijft.
Gedeelten van een maand worden hierbij als volle maand berekend.

9.3 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten,
waaronder incassokosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten zijn begrepen,
gemaakt ter invordering van achterstallige posten komen voor rekening van de

wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten belopen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,–.

9.4 EURO*P.A. is gerechtigd, indien de wederpartij niet tijdig tot betaling overgaat
de overeenkomst te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot
schadevergoeding. Voorts is EURO*P.A. in geval de wederpartij niet tijdig aan
diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, bevoegd de nakoming van de jegens
de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. verhuur c.q. tot de
uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of
deugdelijke zekerheid is gesteld.

ARTIKEL 10: RECLAMES

10.1 De wederpartij is verplicht de door EURO*P.A. geleverde zaken direct na ontvangst te keuren en te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid en/of hoedanigheid van de zaken en eventuele transportschade, alsmede andere zichtbare gebreken, dient de wederpartij binnen acht werkdagen na aflevering schriftelijk aan EURO*P.A. te melden, een en ander op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding.

10.2 Bij ten tijde van de aflevering niet zichtbare gebreken aan de afgeleverde zaken, is de wederpartij verplicht EURO*P.A. hiervan, binnen vijf dagen nadat het gebrek is ontdekt door de wederpartij dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk mededeling te doen, onder opgave van de aard en het aantal van de gebreken c.q. tekortkomingen, op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Aansprakelijkheid van EURO*P.A. voor direct en indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EURO*P.A..

11.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel wordt aansprakelijkheid van EURO*P.A., uit welke hoofde ook, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde en/of verhuurde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.

11.3 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van EURO*P.A. te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van EURO*P.A. gedane uitkering, te vermeerderen met het door EURO*P.A. verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.

11.4 Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens EURO*P.A., voortvloeiend uit een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van EURO*P.A. jegens de wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag ook, vervalt door verloop van twaalf maanden nadat de wederpartij ter zake voor het eerst bij EURO*P.A. heeft gereclameerd.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1 Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van EURO*P.A., uit welke hoofde ook jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende  verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.

12.2 EURO*P.A. kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
a. van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
b. van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of liquidatie van de wederpartij;
c. executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.

12.3 In geval van ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, zal al
hetgeen de wederpartij aan EURO*P.A. verschuldigd is, terstond volledig
opeisbaar zijn, onverminderd het recht van EURO*P.A. op volledige
schadevergoeding.

12.4 Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door
EURO*P.A. wordt aanvaard, is de wederpartij aan EURO*P.A. 25% van de in
de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Vindt annulering van de
overeenkomst plaats binnen zeven dagen voorafgaand aan het moment waarop
uitvoering gegeven zou moeten worden aan de overeenkomst, blijft de wederpartij
50% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd.
Vindt annulering plaats binnen vierentwintig uur voorafgaand aan het moment
waarop uitvoering gegeven zou moeten worden aan de overeenkomst, blijft de wederpartij 100% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Daarnaast is de wederpartij verschuldigd een bedrag gelijk aan de tot het moment van
annulering door EURO*P.A. gemaakte kosten.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING

13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en/of overige verbintenissen
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en alle geschillen die
daaruit voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen tussen EURO*P.A. en de wederpartij zullen uitsluitend
worden beslecht door de Rechtbank in Roermond, een en ander met
inachtneming van de bevoegdheid van de Sector Kanton.

BIJZONDER DEEL

ARTIKEL 14: VOOR HUUR EN VERHUUR

14.1 Dit artikel is (naast hetgeen hierboven reeds is bepaald in het algemeen deel) van
toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur gesloten tussen
EURO*P.A. en de wederpartij. Indien bepalingen in onderhavig artikel afwijkend
van de artikelen in het algemeen deel, geldt hetgeen in deze bepaling is opgenomen.

14.2 De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat EURO*P.A. op het
afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats uitvoering kan geven aan de in de
huurovereenkomst gemaakte afspraken. Dit houdt onder andere in dat de
wederpartij er voor zorg dient te dragen dat EURO*P.A. toegang heeft tot de
locatie waar de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst moeten worden uitgevoerd en dat EURO*P.A. in de gelegenheid
wordt gesteld op het afgesproken tijdstip het gehuurde op te halen. Deze locatie
dient vrij te zijn van obstakels en dergelijke die uitvoering van de werkzaamheden
door EURO*P.A. belemmeren.

14.3 De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat op de locatie waar het gehuurde
geleverd en geplaatst dient te worden voldoende (kracht)stroomvoorzieningen
aanwezig zijn.

14.4 Indien EURO*P.A. niet in de gelegenheid wordt gesteld op het afgesproken
tijdstip en op de afgesproken plaats uitvoering te geven aan de overeenkomst, of
indien de locatie niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen (waaronder de
aanwezigheid van voldoende stroomvoorziening), is de wederpartij zonder dat een
ingebrekestelling is vereist in verzuim. EURO*P.A. is in dat geval gerechtigd de
overeenkomst per direct te ontbinden, waarbij de wederpartij gehouden is de
volledige schade die EURO*P.A. lijdt te vergoeden. De schade bestaat in ieder
geval uit het volledige factuurbedrag.

14.5 De wederpartij dient zorg te dragen voor een toereikende verzekering voor de
mogelijkerwijs uit de overeenkomst voortvloeiende risico’s, waarbij zowel materiële schade als personenschade verzekerd dienen te zijn. De wederpartij  vrijwaart EURO*P.A. uitdrukkelijk voor aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst en in het kader van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden.

14.6 De wederpartij dient het gehuurde na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan EURO*P.A.. Indien binnen genoemde termijn van 24 uur geen gebreken zijn gemeld bij EURO*P.A. wordt het gehuurde geacht vrij van gebreken te zijn ontvangen.

14.7 De wederpartij is verplicht gedurende de huurperiode als een goede huisvader voor het gehuurde te zorgen. Het is de wederpartij niet toegestaan aan het gehuurde enige wijziging, daarbij inbegrepen reparaties aan te brengen zonder toestemming van EURO*P.A..

14.8 EURO*P.A. heeft gedurende de huurperiode het recht het gehuurde en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren.

14.9 De wederpartij is gehouden het gehuurde tijdig terug te bezorgen dan wel EURO*P.A. tijdig in staat te stellen het gehuurde terug te halen. Bij overschrijding van de huurperiode is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd op basis van de overeengekomen dagprijs, vermeerderd met een direct opeisbare boete gelijk aan het dubbele van de dagprijs, een en ander onverminderd het recht van EURO*P.A. om volledige vergoeding van haar schade te vorderen.

14.10 De huurprijzen zijn gebaseerd op betaling binnen 30 dagen tenzij anders overeengekomen, exclusief bediening, transport, opstelling en aansluiting van apparatuur, alsmede exclusief BTW, af het adres van EURO*P.A..

14.11 EURO*P.A. is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde door de wederpartij zelf, personeel dan wel ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van EURO*P.A..

14.12 De wederpartij vrijwaart EURO*P.A. tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

14.13 EURO*P.A. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van het gehuurde of een gedeelte daarvan, tenzij de schade het gevolg is opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van EURO*P.A..

14.14 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan en/of verlies van het gehuurde, welke tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook.
De wederpartij is in geval van schade en/of verlies aan EURO*P.A. verschuldigd een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van het gehuurde, althans van een soortgelijk product.

14.15 De wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst te verzekeren voor schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde.

14.16 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal de opdrachtgever EURO*P.A. per ommegaande hieromtrent informeren.

14.17 Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van EURO*P.A.. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren dan wel anderszins aan derden af te staan.

14.18 Indien de huurovereenkomst om welke reden dan ook door de wederpartij wordt geannuleerd, binnen zeven dagen voor aanvang van de huurovereenkomst, blijft de wederpartij, ondanks de annulering 50% van het verschuldigde huurbedrag verschuldigd. Vindt annulering plaats binnen vierentwintig uur voor aanvang van de huurovereenkomst, blijft de wederpartij 100% van het huurbedrag verschuldigd.